Preview Mode Links will not work in preview mode

Mavara podcast ماورا

مرکز مطالعات اقتصاد و راهبری، بستری است برای پویش و پژوهش و تمرین موثر و مداوم مباحث تحول در کسب و کار و زندگی
mavara.center

Sep 13, 2021

ما یک ترس از آسیب دیدن فیزیک ما است که در نهایت آن ترس از مرگ است. حیوانات هم این ترس را دارند و با این ترس از خودشان مراقبت می کنند. گفتگوی این اپیزود در باره این ترس نیست، در باره...


Aug 30, 2021

 

تحول حرکت از “به سوی دیگران بودن” به سمت “به سوی خود بودن” است. در اپیزود شماره ۴۷ به سوی دیگران رفتن مورد گفتگو قرار گرفت و در این شماره به سوی خود بودن را گفتگو می کنیم. وقتی...


Aug 16, 2021

اگر به مقاطع حساس و تعیین کننده زندگی و تصمیم‌هایی که گرفتیم برگردیم، اگر به اساسی‌ترین اقداماتی که در زندگی می‌کنیم نگاه کنیم، موراد مهم بسیاری را پیدا می‌کنیم که فارغ از...


Aug 2, 2021

 

امروزه به دلیل تنگناهای ارزی در کشور تمایل زیادی به وجود آمده است که در بازارهای جهانی و یا بازارهای داخلی سرمایه گذاری شود. پیش بینی می شود که در پنج سال آینده کماکان تنگناهای...


Jul 19, 2021

با انتخاب رییس جمهور جدید این بحث در میان مردم گفتگو می شود که چهار سال آینده اقتصاد ایران به کدام سو می رود. گروهی از اقتصاددانان برآوردی از تهدیدها و فرصت های چهارسال آینده...